Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on  valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995. Toimi­pis­teemme sijait­sevat Oulussa ja Kuopiossa. 

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 107,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 183,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiak­kai­demme tukipal­velun tavoitat numerosta 010 323 5050 tai sähkö­pos­titse helpdesk@tekantti.fi.

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Mistä tunnet sä hyvän IT-kumppanin? 🫱🏻‍🫲🏼

  Hyvän IT-kumppanin tunnistaa siitä, että tieto­koneen jumit­tuessa tai ohjel­miston häiriö­ti­lan­teissa tiedät kenelle soittaessa ongelma ratkeaa nopeasti ilman välikäsiä! 😊

  #tekantti #ITkumppani #it #kuopio­ny­rit­täjät #ouluny­rit­täjät #yrittäjät #oulu #kuopio #tuttu­yrittäjä
  See MoreSee Less

  Mistä tunnet sä hyvän IT-kumppanin? 🫱🏻‍🫲🏼
Hyvän IT-kumppanin tunnistaa siitä, että tietokoneen jumittuessa tai ohjelmiston häiriötilanteissa tiedät kenelle soittaessa ongelma ratkeaa nopeasti ilman välikäsiä! 😊
#tekantti #itkumppani #it #kuopionyrittäjät #oulunyrittäjät #yrittäjät #oulu #kuopio #tuttuyrittäjä

  Oletko aloit­te­le­massa uutta liike­toi­mintaa, mutta kassa­koneen valinta tuottaa päänvaivaa? 🤷🏻

  Tai onko yrityksesi nykyi­sessä kassa­jär­jes­tel­mässä mahdol­li­sesti puutteita, jotka hanka­loit­tavat yrityksen arjen pyörit­tä­mistä? 🤯

  💬 Tulevissa päivi­tyk­sissä kassa­gu­rumme Jari kertoo Tekantin maksu­lii­ken­ne­rat­kai­suista, niiden ominai­suuk­sista sekä esimerkkejä aloista joiden toimintaan ne parhaiten soveltuvat. 😊

  🫱🏻‍🫲🏼 Hän ei pelkästään auta valit­semaan yrityk­selle sopivaa kassa­ko­netta tai ‑järjes­telmää, vaan toimittaa sen tarvit­taessa myös käyttö­val­miiksi asennettuna. 

  🫱🏻‍🫲🏽 Peräva­lo­ta­kuuta toimit­ta­mis­samme tuotteissa ja järjes­tel­missä ei ole, vaan tarjoamme myös käyttötuki- ja ylläpi­to­pal­velua, jotta mahdol­listen ongel­ma­ti­lan­teiden ilmaan­tuessa tiedät, kenelle soittaa.

  Jarin tavoittaa numerosta:
  📱010 323 5022
  Rimpauttele jos kassa­ko­neille tai ‑järjes­tel­mille on tarvetta! 😊👍🏻

  #tekantti #kassakone #kassa #kassa­jär­jes­telmä #maksu­lii­kenne #maksu­lii­ken­ne­rat­kaisut #MAKSU #maksu­pääte #yrittäjät #oulu #kuopio #ouluny­rit­täjät #suome­ny­rit­täjät #kuopio­ny­rit­täjät #it #tuttu­yrittäjä
  See MoreSee Less

  Oletko aloittelemassa uutta liiketoimintaa, mutta kassakoneen valinta tuottaa päänvaivaa? 🤷🏻
Tai onko yrityksesi nykyisessä kassajärjestelmässä mahdollisesti puutteita, jotka hankaloittavat yrityksen arjen pyörittämistä? 🤯
💬 Tulevissa päivityksissä kassagurumme Jari kertoo Tekantin maksuliikenneratkaisuista, niiden ominaisuuksista sekä esimerkkejä aloista joiden toimintaan ne parhaiten soveltuvat. 😊
🫱🏻‍🫲🏼 Hän ei pelkästään auta valitsemaan yritykselle sopivaa kassakonetta tai -järjestelmää, vaan toimittaa sen tarvittaessa myös käyttövalmiiksi asennettuna. 
🫱🏻‍🫲🏽 Perävalotakuuta toimittamissamme tuotteissa ja järjestelmissä ei ole, vaan tarjoamme myös käyttötuki- ja ylläpitopalvelua, jotta mahdollisten ongelmatilanteiden ilmaantuessa tiedät, kenelle soittaa. 
Jarin tavoittaa numerosta: 
📱010 323 5022
Rimpauttele jos kassakoneille tai -järjestelmille on tarvetta! 😊👍🏻
#tekantti #kassakone #kassa #kassajärjestelmä #maksuliikenne #maksuliikenneratkaisut #maksu #maksupääte #yrittäjät #oulu #kuopio #oulunyrittäjät #suomenyrittäjät #kuopionyrittäjät #it #tuttuyrittäjä