Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on  valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995. Toimi­pis­teemme sijait­sevat Oulussa ja Kuopiossa. 

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 116,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 189,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiak­kai­demme tukipal­velun tavoitat numerosta 010 323 5050 tai sähkö­pos­titse helpdesk@tekantti.fi.

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  🛠️ IP-Heikkilä Oy on raken­nusalan yritys, jonka visiona on olla vuoteen 2028 mennessä Suomen digitaa­lisin raken­nusa­lalla toimiva yhtiö!

  🔥 Roihu-palve­luso­pi­muksen myötä Tekantti valvoo ja hallinnoi koko yrityksen IT-järjes­telmiä, tieto­verkkoja ja yhteyksien ylläpitoa. Tekantti toimittaa myös yrityksen käyttö­tar­peisiin sopivat laitteet ja liittymät sekä vastaa lisenssien suunni­tel­lusta käyttöö­no­tosta, joka kattaa tieto­turva-asetukset, käytänteet sekä asiakas­koh­taisen ympäristön.

  💬 IP Heikkilän opera­tii­vinen johtaja Jaakko Stenberg kertoo netti­si­vuil­lamme tieto­jär­jes­telmien- ja verkkojen kehitys­pro­ses­sista sekä yhteis­työstä Tekantin kanssa.

  Pääset lukemaan asiakas­ko­ke­muksen alla olevasta linkistä:

  tekantti.fi/asiakaskokemukset/ip-heikkila/

  #tekantti #ITrat­kaisut #itpal­velut #itjär­jes­telmät #tieto­verkot #tieto­turva #yrityk­sen­tie­to­verkot #yrityk­sen­tie­to­turva #ipheikkilä #raken­nusala #raken­nusa­la­ny­ritys #referenssi #asiakas­ko­kemus #ouluny­rit­täjät
  See MoreSee Less

  🛠️ IP-Heikkilä Oy on rakennusalan yritys, jonka visiona on olla vuoteen 2028 mennessä Suomen digitaalisin rakennusalalla toimiva yhtiö!
🔥 Roihu-palvelusopimuksen myötä Tekantti valvoo ja hallinnoi koko yrityksen IT-järjestelmiä, tietoverkkoja ja yhteyksien ylläpitoa. Tekantti toimittaa myös yrityksen käyttötarpeisiin sopivat laitteet ja liittymät sekä vastaa lisenssien suunnitellusta käyttöönotosta, joka kattaa tietoturva-asetukset, käytänteet sekä asiakaskohtaisen ympäristön.
💬 IP Heikkilän operatiivinen johtaja Jaakko Stenberg kertoo nettisivuillamme tietojärjestelmien- ja verkkojen kehitysprosessista sekä yhteistyöstä Tekantin kanssa.
Pääset lukemaan asiakaskokemuksen alla olevasta linkistä:
https://tekantti.fi/asiakaskokemukset/ip-heikkila/
#tekantti #itratkaisut #itpalvelut #itjärjestelmät #tietoverkot #tietoturva #yrityksentietoverkot #yrityksentietoturva #ipheikkilä #rakennusala #rakennusalanyritys #referenssi #asiakaskokemus #oulunyrittäjätImage attachment
  Se on kesä nyt! 🤩 Tekantin toimistolla nautitaan aurinkoisista päivistä. ☀️
#tekantti #itpalvelut #toimisto #peräkonttitoimisto #kesä #suomenkesä #tuttuyrittäjä #oulunyrittäjät