Elvakin kokemuksia Tekantista

marras 15, 2022 | Asiakas­ko­ke­mukset

Elvak on perus­tettu 2009, ja toimimme talotek­niikan alalla. Teemme hanke­ke­hi­tystä sekä LVI‑, automaatio- ja sähkö­suun­nit­telua, ja sitten meillä on kiinteis­tö­au­to­maation ja turva-alan urakointia.

Joskus kauan sitten meillä pyöri sellainen pikkuinen laatik­ko­serveri, ja yhtäkkiä se oli niin sanotusti kontillaan. Siinähän tuli sitten hätä, kun 25 suunnit­te­lijaa tuli koput­tamaan ovelle kysellen, mitä nyt tehdään. Tällaisiin ongelmiin Tekantti on tuonut turvaa ja ammat­ti­mai­suutta, eikä toimin­tamme IT:n osalta ole enää kotiku­toista autotal­li­hommaa, jossa niin sanotusti jaloissa pyörii joku serveri.

Alun perin 2018 lähdimme Tekantin kanssa liikkeelle tällai­sella tarkas­tuk­sella, jossa katsottiin, millä mallilla tieto­verk­komme ovat. Silloin Tekantin kanssa laajen­nettiin tätä palvelua niin, että he alkoivat oikeastaan kokonaan vastata tieto­tek­nii­kas­tamme. Tekantin Tapani on oma yhteys­hen­ki­lömme, ja voi sanoa, että hän on “meidän Tapanimme”. Meillä on siis suunnit­te­lu­lii­ke­toi­mintaa, jossa on 25 ihmistä töissä tässä Kempe­leessä, ja heidän päätyö­ka­lunsa on tietokone. He tekevät koko ajan tieto­ko­neella töitä, ja sehän on tärkeää, että se päätyökalu toimii koko ajan. Voimme keskittyä omaan bisnek­seemme, ja Tekantti hoitaa meidän IT-asiat. Tekantti on ratkaissut meille kaikki meidän tieto­tek­niikan puolen asiat: tieto­turvan, palve­limet, laitteet, kuten läppärit ja niiden tietoturvan.

Meillä on Tekan­tilta aika montakin eri palvelua. Itse pääpalvelu on Roihu, johon olemme yhdessä katsoneet tietyn tunti­määrän kuukau­dessa. Tekan­tilla on helpdesk­pu­he­lin­numero ja ‑sähkö­posti, joihin voi olla yhtey­dessä ongel­ma­ti­lan­teissa. Helpdesk toimii virka-aikana, jolloin yritykset yleensä tarvit­se­vatkin apua. Siellä on kuitenkin yrittä­jä­mäinen asenne, että jos tarvitsee illalla tai lomalla apua, sitä kyllä saa. Itse asiassa viime kesänä sattuikin niin, että Särkän­niemen liput olivat sähkö­pos­tissa ja salasana hukassa, ja loma-ajasta huoli­matta asia selvi­tettiin Tekantin helpdeskin kanssa. Arvostan erittäin paljon, että meidän ei tarvitse potkia heitä eteenpäin, vaan he tukevat meitä oma-aloit­tei­sesti. He saattavat esimer­kiksi muistuttaa minua, että pitäisi ottaa serve­riltä talteen jokin juttu. He ovat oppineet tuntemaan meidät tässä vuosien mittaan todella hyvin. On hyvä, että he tietävät, mitä haluamme ja tarvit­semme. Tämä on sellainen pitkä prosessi, ja pidän hyvänä, että tämä on jatkunut pitkään, koska he ovat oppineet toimin­ta­ta­pamme, ajatus­maa­il­mamme ja ehkä arvom­mekin: mitä haluamme, millaisia tieto­ko­neita tarvit­semme ja niin edelleen. He osaavat ehdottaa valmiiksi oikean­laisia laitteita niin, että meidän ei tarvitse kovin paljoa keskus­tella niistä. Luottamus on korkealla! Aika vähän tulee sellaisia tilan­teita, että ”Tekantti pelastaa päivän”. Toki niitäkin on, mutta ne ovat yksit­täisiä tieto­ko­neon­gelmia jonkin yksit­täisen työnte­kijän osalta. Ehkä siinä onkin se juttu, että heidän puolestaan on etukäteen valmis­teltu ja varmis­tettu, ettei isoja hasseja tule. Jos meillä ei serverit toimi, asiak­kaamme eivät saa esimer­kiksi sähkö­suun­ni­telmia, ja raken­nus­pro­jekti voi siksi viivästyä tai tulla ainakin ongelmia, että he joutuvat jostain muualta yhtäkkiä tilaamaan niitä. Suunnit­te­lu­lii­ke­toi­min­nassa on tärkeää, että vaikka olemme tehneet kymmenen vuotta sitten jonkin kohteen, se myös löytyy kymmenen vuoden päästä. Tämä on meille ylpeyden aihe. Ei saa käydä niin, että tietoa menee hukkaan.

Se, mikä Tekan­tissa vakuutti meidät, oli tarpeeksi hyvä asian­tun­tijuus ja hyvä asiakas­palvelu. Jos he eivät tiedäkään jotain asiaa, korvaa paljon, että he selvit­tävät sen. Elvakin visio on olla talotek­niikan edellä­kävijä, ja Tekantti osaltaan tukee sitä niin, että meillä on laitteet, jotka tukevat visiotamme.

Ehdot­to­masti voisin suosi­tella Tekanttia omien kokemusteni perus­teella! Sieltä saa ystäväl­listä palvelua. Tekant­ti­laiset ovat maanlä­heisiä, ja heistä on tullut jopa kavereita. Kun Tekantti hoitaa it-asiat, yritykset voivat keskittyä omaan bisnekseen ja vaikkapa sen kasvat­ta­miseen. Silloin voi olla turval­lisin mielin, että tieto­turva-asiat ovat kunnossa, tiedot ovat tallessa ja laitteet toimivat – ja jos eivät toimi, niin sitten ne laitetaan kuntoon. Sellaista palvelua saa Tekantilta!