Hauru saa apua tieto­lii­ken­neyh­teyksiin ja IT-hankintoihin

kesä 21, 2021 | Asiakas­ko­ke­mukset

Hauru on oululainen ympäris­tö­tekijä. Haurulta saa kaikki hyöty­ja­keiden ja jätteiden keräys­pal­velut, viemä­ri­huol­to­pal­velut sekä vaihto­la­va­pal­velut. Hauru on kulkenut 100% biokaa­sulla jo vuodesta 2018 ja heillä on käytössään jo kolme biokaa­suautoa. Viime vuonna 2019 Hauru toi markki­noille älykkään jätehuol­to­pal­velun, Hauru Smartin. Kyseessä on merkittävä innovaatio, jossa jätteen­ke­räys­vä­lineet varus­tellaan Jaete-pinnan­mit­tausan­tu­reilla, jotka mittaavat täyttö­as­teita 0–100 % ja näin ollen tyhjen­nykset tehdään oikea-aikai­sesti. Smart palvelun ansiosta Hauru on pystynyt vähen­tämään hiili­ja­lan­jäl­keään, kun kaikki turha ajaminen on jäänyt pois.

Haurun henki­löstö on tehnyt yhteis­työtä Tekantin kanssa jo vuosien ajan. Koska Haurulla halutaan keskittyä omaan ydinosaa­miseen, on Tekantin apu tekniikan osalta ollut korvaamatonta.

Tekantti on auttanut Haurua tieto­lii­ken­neyh­teyk­sissä, kalus­to­han­kin­noissa ja muissa IT-asioissa. Tekantin Roihu-palvelu on ollut Haurulle sopiva valinta tekni­sissä asioissa.

On ollut mukavaa tehdä tuttujen ihmisten kanssa töitä ja Tekan­tilla on hyvä ja asian­tunteva palvelu”, toteaa Timo Hoikkala Haurulta. Palvelu on hänen mielestä toiminut nopeasti ja laadukkaasti.

Timo kertoo, että kun yhteistyö Tekantin kanssa on tiivistä ja kun Tekantin väki tietää yrityksen koneistot ja laite­tarpeet, niihin reagoidaan usein ennakkoon. ”Tekan­tilta saa aloit­teel­lista palvelua, kun he huomaavat että meillä on jokin laite­kanta menossa vanhaksi, he ovat yhtey­dessä ja ratkai­sevat ongelmia jo ennen kuin niitä syntyy”, Timo kertoo tyytyväisenä.

”Suunnit­te­lemme ja kartoi­tetaan yhteis­työssä tarpeet, ja on hyvä kun Tekan­tilta ollaan ajoissa oma-aloit­tei­sesti yhtey­dessä ja tarpei­simme reagoidaan aina nopeasti”, kertoo toimi­tus­johtaja Mikko Hauru.