IP-Heikkilä Oy

touko 20, 2024 | Asiakas­ko­ke­mukset

IP Heikkilä on vuodesta 1987 toiminut raken­nusalan yritys, joka tekee hankkeita pääura­koin­nista perus­pa­ran­nuksiin sekä puite­so­pi­muksiin. Yrityksen visiona on olla vuoteen 2028 mennessä Suomen digitaa­lisin raken­nusa­lalla toimiva yhtiö.

Tekantin ja IP Heikkilän yhteistyö alkoi 3,5 vuotta sitten, kun yrityk­sessä alettiin kasvu­ta­voit­teiden myötä uusia olemassa olevat IT-järjes­telmät ja verkko­rat­kaisut sekä nostaa tieto­turvaa huomat­ta­vasti toimialan keski­ver­to­tasoa korkeam­malle. Roihu-palve­luso­pi­muksen myötä Tekantti valvoo ja hallinnoi koko yrityksen IT-järjes­telmää, tieto­verkkoja ja yhteyksien ylläpitoa. Tekantti toimittaa myös yrityksen käyttö­tar­peisiin sopivat laitteet ja liittymät sekä vastaa lisenssien suunni­tel­lusta käyttöö­no­tosta, joka kattaa tieto­turva-asetukset, käytänteet sekä asiakas­koh­taisen ympäristön.

Yhteistyön alettua yrityksen kalustoa alettiin uusimaan suunni­tel­mal­li­sesti — tavoit­teena laitteiston standar­di­sointi ja käytän­teiden virta­vii­vais­ta­minen siten, että Tekan­tilla tiedetään automaat­ti­sesti työnkuvan vaatima laitteisto  lisens­seineen ja ohjelmistoineen.

TIETO­TURVA VAATII JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ

IP Heikkilän toimin­nassa pyritään ottamaan huomioon yksilön ja yhteis­kunnan kehityksen kannalta olennaisia näkökohtia, joista turval­lisuus ja luotta­muk­sel­lisuus ovat yhdet tärkeim­mistä. Tieto­turvan taso laahaa monilla aloilla. IP Heikkilän opera­tii­vinen johtaja Jaakko Stenberg kokee, että raken­nusa­lal­lakin vaati­mus­tasoa saisi nostaa huomattavasti.

Tekantti valvoo ja hallinnoi koko yrityksen IT-järjes­telmiä sekä tieto­verkkoja. Stenberg kertoo olevansa erittäin tyyty­väinen Tekantin kanssa yhteis­työssä tehtyyn tieto­jär­jes­telmien- ja verkkojen kehitys­pro­sessiin, sen loppu­tu­lokseen sekä ammat­ti­maiseen palveluun. Tehdyillä toimilla haluttiin hänen mukaansa varmistaa, että yrityksen IT-ympäristö on vaati­musten mukainen ja yrityksen sekä tämän sidos­ryhmien tiedot pysyvät oikeassa paikassa. Valvonnan ja hallin­noinnin lisäksi Tekantti pitää IP Heikkilän pääte­lait­teiden tieto­turva- ja ohjel­mis­to­päi­vi­tykset ajan tasalla sekä vastaa tarvit­ta­vista huoltotoimenpiteistä.

TEKANTTI HALLINNOI, VALVOO JA TUKEE IT-ASIOISSA

Stenberg kokee, että yhteistyö Tekantin kanssa on ollut sauma­tonta. Tieto­turvan ja laitteiston hallinnan sekä valvonnan lisäksi kaikki yrityksen IT-tukea vaativat asiat hoituvat hänen mukaansa lyhyellä vastea­jalla. Työnjoh­tajan tieto­koneen vikati­lan­teissa Stenberg tietää, että työnjoh­tajan ongelma hoituu helposti Helpdeskin kautta ja molempien työpäivät jatkuvat ilman suurempia keskeytyksiä.

“Useamman vuoden yhteis­työmme pohjalta voin ehdot­to­masti suosi­tella Tekantin palve­luita — olen suositellutkin!”

- Jaakko Stenberg

IP Heikkilän toimintaan sekä palve­luihin pääset tutus­tumaan osoit­teessa:
www.ip-heikkila.fi