Kotigal­leria LKV on oululainen pitkän linjan kiinteis­tön­vä­li­tys­liike, joka tunnetaan erityi­sesti ammat­ti­tai­dostaan ja hyvästä palve­lusta. Kotigal­leria on aina pyrkinyt olemaan askeleen edellä muita — samoin myös nyt kun yritys siirtyi täysin digitaa­li­seksi ja luopui kiinteästä toimipaikastaan.

Oululainen asunto­kaupan konkari panostaa sähköisiin palve­luihin ja sen vuoksi myös palvelut, ohjel­mistot ja laitteet on oltava kunnossa.

Kotigal­lerian Esa Heikkilä toteutti koronan myötä myös nopeasti täysin liikkuvan toimiston ja panostaa täysillä sähköisiin palve­luihin. Niinpä Heikkilä oli yhtey­dessä Tekanttiin kun tuli tarve uusia tieto­koneet. Tekantti oli Esalle entuu­destaan tuttu kun Antti ja Simo olivat hänelle tuttuja jo vuosien takaa. Lisäksi Esa haluaa aina kun mahdol­lista tukea paikal­lisia yrityksiä.

Heikkilä olikin yhtey­dessä Tekanttiin, lähetti tarjous­pyynnön ja sai nopeasti vastauksen. Heikkilä kertoo: ”Kiinteis­tön­vä­lit­täjän työ on hektistä työtä ja haluamme keskittyä olennaiseen, eli asiak­kaiden palve­le­miseen, ja se on mahdol­lista kun luotettava kumppani hoitaa kaiken tieto­tek­niikan valmiiksi. Tekan­tilta saa laitteiden lisäksi hyvää asian­tun­te­musta ja kokonais­pal­velua. Tieto­ko­nei­tahan saa mistä vaan, mutta mitä tekisimme pelkällä tieto­ko­neella? Kaikki ohjel­mistot ja tieto­tek­niset asiat, jotka liittyy meidän liike­toi­minnan hoita­miseen hoituu Tekantin kautta.

Esa on ollut erityisen tyyty­väinen reagointi nopeuteen sekä palve­lua­sen­teeseen ja ratkai­sueh­do­tuksiin, joita on saanut Tekan­tilta. ”On tärkeää, että myyjä kuuntelee mitä asiakas tarvitsee, kartoittaa tarpeen ja tekee sen pohjalta järkevät ehdotukset eikä yritä vain myydä kalleinta mahdol­li­sinta laitetta. Henki­lö­koh­tainen palvelu on kaiken a ja o, sitä olen saanut Tekan­tilta. On helppo lähestyä aina samaa yhteys­hen­kilöä ja saan nopeasti vastauksen.