Oulun Kaihdin­palvelu, viral­li­selta nimeltään Taito­kaihdin Oy, tarjoaa häikäisyn estoa kuten kaihtimia, rulla­verhoja, markiiseja, pysty­la­melleja sekä muita verhoja ja ratkaisua auringon suojaukseen sekä näköes­teisiin ja pimen­nykseen. Yrityk­sessä oli touko­kuussa 2020 omista­jan­vaihdos kun edellinen yrittäjä jäi eläkkeelle ja uudet yrittäjät Heidi Alamikkelä ja Jarmo Haapa-aho ostivat yrityksen liike­toi­minnan. Tässä vaiheessa tieto­tek­niikka oli yrityk­sessä vanhen­tu­nutta ja yrittäjät eivät tarkalleen tienneet mitä tarvitsevat.

Tekantti oli Heidille tuttu yritys jo entuu­destaan Heidin toisen yrityksen tiimoilta ja siten oli helppoa ottaa yhteyttä Tekanttiin. Tekan­tille kerrottiin mikä oli yrityksen tieto­tek­ninen tilanne ja tämän pohjalta Tekantin henki­lö­kunta teki suosi­tukset ratkai­suista ja lähdettiin uudis­tamaan tietotekniikkaa.

Saimme Tekan­tista arvokasta apua alkuun, sillä meillä oli todella kiireinen sesonki päällä ja oli tärkeää, että koneet ja laitteet olivat kunnossa heti kun liike­toi­minta lähti käyntiin. Saimme puhelimet, yhteydet ja netit sekä päivi­tykset koneisiin aikatau­lussa ja tämän jälkeenkin Tekantti on ollut korvaa­maton apu tekni­sissä asioissa, toteaa Jarmo. Tekantin palvelun avulla yritys on voinut kehittää liike­toi­min­taansa tehok­kaam­maksi ja nopeammaksi.

Heidi kertoo: ”On tärkeää löytää kumppani, jonka osaamiseen ja palveluun voi luottaa, eikä tarvitse pelätä että joutuu maksamaan maltaita. Tekantti pystyy myös tarjoamaan apua jatkossa kun liike­toi­min­tamme kasvaa ja kehittyy, seuraa­vaksi suunni­tellaan kassa­jär­jes­telmän käyttöönottoa.”