Jabra Evolve 75 kuulok­keiden muovin ja kumin, sekä sankojen alumiinin tuntee heti ensikos­ke­tuk­sella. Ensivai­ku­telma on laadukas ja kuulok­keiden ulkonäkö hillitty. Nostan kuulokkeet pöydältä ja yhdistän ne langat­to­masti puheli­meeni. Yhteys muodostuu välit­tö­mästi.  Kuulok­keita päähän laittaessani huomioni kiinnittyy pieneen natinaan. Muovinen natina kuulok­keiden eri osien heiluessa kuulostaa halvalta ja herkältä. Vaikka materi­aa­leina ei selkeäs­tikään ole käytetty halvimpia mahdol­lisia vaihtoehtoja, kuulok­keiden hintaan suhteu­tettuna olettaisin hieman laaduk­kaampaa käyttö­ko­ke­musta. Kevyiden materi­aalien käyttö kuulok­keissa antaa ilmavan tunteen käyttä­jäl­lensä, mutta vie samalla pois kestä­vyyden ja laadun tunnetta. 

Laitan puhelimeni Spoti­fystä soimaan Mobyn Everloving kappaleen uuden Reprise version. Kappaleen alkaessa äänen­si­jainti on vahvasti vasem­man­puo­leinen ja kitaran kielien värinä, sekä hento tausta­mumina kuulos­tavat selkeiltä ja äänen­toisto ei puuroudu sekavaksi. Pianon ja muiden soittimien alkaessa soittamaan yllätyn positii­vi­sesti kuulok­keiden kyvystä suoriutua hanka­lista instru­men­teista. Äänen­laatu ei tietenkään ole lähel­läkään studio- tai hifikuu­lok­keita, mutta eiväthän Jabran Evolve 75 ole ollenkaan suunni­teltu analyyt­tiseen musii­kin­kuun­teluun ja oletet­ta­vasti kukaan ei osta näitä kuulok­keita siihen tarkoitukseenkaan. 

Kappaleen loputtua vaihdan genreä täysin ja päädyn kuunte­lemaan Månes­kinin Beggin’ kappa­letta. Eri soittimien soidessa huomaan, että omaan korvaani keski­äänet koros­tuvat ala- ja ylä-äänien kustan­nuk­sella. Tämähän tietenkin voidaan luoki­tella ominai­suu­deksi eikä viaksi, sillä keski­äänten koros­tu­minen esimer­kiksi selkeyttää ja korostaa puhetta, mistä on hyötyä etäko­kouk­sissa ja puheluissa. Jatkan vielä eri kappa­leiden kuuntelua ja syvennyn musiikin maailmaan. Arviolta noin hieman yli tunnin kuunte­le­misen jälkeen havahdun siihen, että kuulokkeet puris­tavat epämiel­lyt­tä­västi päätäni. Korvia kuumottaa ja pientä kivun tunnetta on aistit­ta­vissa. Sanka painaa päähäni ikävän terävästi ja päätän lopettaa suosiolla kuunte­le­misen. Yleinen ongelma on-ear kuulok­keissa on juurikin se, että hetken käytön jälkeen kuulokkeet alkavat puris­tamaan ikävästi ja on pakko pitää taukoa. Evolve 75 eivät ole poikkeus. Alussa kuulokkeet tuntuvat kyllä loista­vilta, mutta tunnin tai viimeistään kahden jälkeen on pakko antaa korvien levätä. 

Puhelin värisee ja nappaan nopeasti uudet kuulok­keeni pöydältäni. Kuulokkeet yhdis­tyvät nopeasti ja vastaan puheluun. Soittaja esittelee itsensä alkuun, mutta yhtäkkiä samaan aikaan kuulok­keeni alkavat kertomaan soittajan äänen päälle englan­niksi onnis­tu­neesta yhdis­tä­mi­sestä puheluun. Keskit­ty­miseni herpaantuu ja loppu­tulos on se, että en saanut selvää soittajan alkupu­heesta ja kuulok­keiden ilmoi­tuskin meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Eihän tämä tietenkään maailmaa kaada, mutta kuulok­keiden jutte­le­minen vielä kymmenen sekuntia puhelun alun jälkeen on hieman turhaut­tavaa. Puhelun aikana toisen osapuolen ääni kuuluu selkeästi ja sitä on helppo ymmärtää. Tuntuu siltä, että Evolve 75 ovat päässeet element­tiinsä puhelun aikana. Keskus­telun lähes­tyessä loppua kysyn vielä, että miltä oma puheeni kuulostaa toisen osapuolen mielestä ja vastaus oli selkeä. Puhelun äänen­laa­dussa ei ollut mitään ongelmaa. 

Puhelun jälkeen lasken kuulokkeet päästäni ja päätän tutustua niihin tarkemmin. Kuulok­keissa on mikrofonin‑, vastamelun‑, äänen­voi­mak­kuuden– ja virran näppäin. Bluet­hooth on integroitu virta­näp­päimeen. Tämä tekee yhdis­tä­mi­sestä helppoa, koska kun käynnistän kuulokkeet voin samalla vetää virta­näp­päintä vielä hieman taaksepäin ja kuulokkeet yhdis­tyvät automaat­ti­sesti viimeksi käytettyyn laitteeseen. Kuulok­keita tutkiessani katseeni takertuu toistu­vasti pariin yksityis­kohtaan. Kuulok­keissa on vanha micro-USB ‑liitäntä ja aktii­vinen vasta­me­lu­toi­minto. Vanha micro-USB ‑liitäntä tuottaa pienen petty­myksen tunteen, koska jopa parin sadan euron kuulok­keisiin ei ole vaivau­duttu laittamaan C‑liitäntää lautaus­por­tiksi. Juuri, kun luulin siirty­neeni täysin C‑liitäntöjen maailmaa tuli uusissa kuulok­keissani mukana micro-USB –lataus­portti. 

Aktii­vinen vasta­me­lu­toi­minto tuottaa onneksi positii­visen tunteen ja tasoittaa samalla petty­mystä lataus­portin suhteen. Laitan kuulokkeet päähäni ja aukaisen Spotifyn. Kuulokkeet ovat tietenkin itsestään yhdis­tyneet jo puheli­meeni, jotenka ainoa asia mitä minun täytyy enään tehdä on valita mitä kuunte­lisin. Kaipaan jotain rentoa ja kevyttä musiikkia ja päätän laittaa soimaan Amaranthen Digital World kappaleen. Aluksi pidän vasta­me­lu­toi­minnon pois päältä, mutta hetken kuluttua yläkerran kaveri alkaa puhumaan palaveria ja hänen kuuluva äänensä kantautuu läpi musiikin. Päätän pistää vasta­me­lu­toi­minnan päälle. Kuin sormia napsaut­ta­malla kaikki hälinä katoaa ympäriltäni. Jäljelle jää enään vain pientä suhinaa, joka sekin aiheutuu vastamelutoiminnosta. 

Valitet­ta­vasti vasta­melun suhina ja Digital worldin tyylinen kappale eivät sovi yhteen. Kuulok­keiden erotte­le­vuuskyky loppuu ja pienissä kauiti­ne­le­men­teissä ei enään riitä potku ylläpi­tämään laadu­kasta äänen­toistoa. Musiikki puuroutuu. Ottaen huomioon kaiuti­ne­le­menttien koon ja kuulok­keiden käyttö­tar­koi­tuksen ovat Jabran Evolve 75 siltikin pärjänneet kunnioi­tet­ta­vasti jopa musii­kin­kuun­te­lussa. Äänen­laatu on parempi kaikissa tilan­teissa, jos verrataan esimer­kiksi musii­kin­kuun­teluun tarkoi­te­tuilla viiden­kympin JBL:n on-ear kuulokkeihin. 

Päivän päätteksi ja hetken etsimisen jälkeen löydän micro‑B –piuhan kaapin perältä. Kytken kuulokkeet latau­tumaan. Värityk­seltään mustan, oranssin ja harmaan sävyiset kuulokkeet jäävät pöydälleni odottamaan tulevaa koitosta. Uusi työparini jää latai­lemaan akkujaan työpai­kalle ja minä lähden menemään. Pistän konttorin oven lukkoon ja hyppään autoni kyytiin kohti uutta seikkailua. 

26.7.2021 by Simo Autio