Nykypäivän liike­toi­min­nassa tieto­koneet ovat erittäin merkit­tä­vässä roolissa.

Kirjan­pidon, toimin­na­noh­jauksen, markki­noinnin, etäpa­la­verien, sähkö­postin, verkko­si­vujen ylläpidon ja muiden rutiinien jouheva pyörit­tä­minen on yrityk­selle suorastaan elinehto, sillä liike­toi­mintaa on haastava harjoittaa sujuvasti ilman luotet­tavaa tietotekniikkaa.

Sen vuoksi tieto­koneen suori­tus­kykyä ja käyttöikää ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.

Pieni­muo­toinen liike­toi­minta sujuu pääsään­töi­sesti ongel­mitta normaa­lilla ja suhteel­lisen edulli­sella, kulut­ta­jille suunna­tulla tieto­ko­neella. Kuitenkin ennen pitkää eteen tulee toden­nä­köi­sesti ongelma, jonka korjaa­minen voi olla hyvinkin pitkä, hankala ja kallis prosessi – vieläpä liike­toi­minnan kustannuksella.

Tällaisia ongelmia voi ennal­taeh­käistä panos­ta­malla kulut­ta­jille suunnattua tieto­ko­netta huomat­ta­vasti tasok­kaampaan, yritys­käyttöön suunni­teltuun tietokoneeseen.

Mitkä tekijät sitten erottavat yritys­koneen arkisem­masta kuluttajakoneesta?

Laadukas runko, akku, kompo­nentit ja varaosat

Huutaako läppärin tuuletin, vai toimiiko se ollenkaan? Livah­taako akku loppuun vartin kuluttua täyteen lataamisesta?

Yritys­tason kannet­tavan tieto­koneen laadun tuntee heti, kun laitetta pitää kädessä. Yritys­ko­neiden rungot ovat yleensä jämäkkää ja kestävää hiili­kuitua, kun taas suuri osa kulut­ta­ja­ko­neista on kevyttä muovia.

Myös yritys­ko­neiden kompo­nentit, kuten näytö­noh­jaimet ja proses­sorit, ovat laaduk­kaampia ja sovel­tuvat kulut­ta­ja­läp­pä­reitä paremmin useiden ohjelmien saman­ai­kaiseen pyörittämiseen.

Kannet­ta­villa tieto­ko­neilla on usein tapana kuumentua raskaassa työkäy­tössä, minkä vuoksi yritys­läp­pä­reiden jäähdy­tys­jär­jes­telmät ovat usein vertai­lu­koh­teitaan huomat­ta­vasti tehokkaampia.

Lisäksi kannet­ta­vissa tieto­ko­neissa olennainen tekijä, akunkesto, on yritys­ko­neissa selkeästi pidempi, mikä onkin työkäy­tössä merkittävä hyöty.

Yritys­koneen elinkaari on kaikkiaan kulut­ta­ja­ko­netta stabii­limpi. Malleja uudis­tetaan kulutus­ko­neita harvemmin, ja niiden muutokset ovat suhteel­lisen pieniä, minkä ansiosta vanhoi­hinkin malleihin saadaan helpommin varaosia. Kulut­ta­jille suunnat­tujen koneiden mallit sen sijaan vaihtuvat markki­noilla hyvin tiuhaan, ja varaosia taas on vaikeammin – jos ollenkaan – saatavilla.

Luotettava tieto­turva ja monipuo­liset liitäntämahdollisuudet

Miten varmistua siitä, että tieto­ko­neella käsitel­tävät tiedot pysyvät turvassa?

Yritys­kan­net­ta­vissa on usein sisään­ra­ken­nettu, konkreet­tinen tieto­tur­va­piiri, joka estää tiedon tahat­toman lipsu­misen piirin ulkopuo­lelle. Kulut­ta­jille suunnat­tuihin konei­siinkin on toki ostet­ta­vissa erita­soisia tieto­tur­vaoh­jelmia, mutta piiri­tason suojaukseen niillä ei helposti yllä.

Yritys- ja kulut­ta­ja­ko­neiden välillä on tieto­turvan ohella muitakin ohjel­mistoon liittyviä eroja, sillä yritys­ko­neiden ohjel­missa on usein ammat­ti­lais­tason lisenssit selvästi rajatumpien, kotiko­neisiin suunni­tel­tujen lisenssien sijaan.

Kulut­ta­ja­läp­pärin edullisuus näkyy yleensä myös liitän­tä­mah­dol­li­suuksien rajal­li­suutena. Yritys­tason koneen liitän­tä­omi­nai­suuksiin kuuluvat esimer­kiksi hyvät telakoin­ti­mah­dol­li­suudet, paikat lisälait­teille ja ‑muistille, kämmen­tun­nistus sekä näytölle aktivoi­tavat elekt­ro­niset tieto­suo­ja­kalvot, jotka lisäävät koneiden monikäyt­töi­syyttä ja tieto­turvaa helpottaen samalla työntekoa.

Takuun varmuus ja huollon nopeus

Entä jos kone kaatuu kesken palaverin eikä lähde enää käyntiin? Tai jos näppäi­mistö sanoo kriit­ti­sellä hetkellä itsensä irti?

Kulut­ta­ja­läp­pä­reiden takuu­huollot ovat jopa surul­lisen kuuluisia hitau­destaan, kalleu­destaan tai jopa molem­mista. Liike­toi­min­nassa viikon tai kahden huoltoaika voi olla todella pitkä ja mahdol­li­sesti hyvinkin kriittinen.

Yritys­tie­to­ko­neisiin on tarjolla niin sanottuja on-site-takuita, mikä tarkoittaa, että ongelman ilmetessä korjaaja saapuu varaosien kanssa paikan päälle nopeim­millaan vuoro­kauden kuluessa.

On-site-takuiden hinnat liikkuvat sadan euron tuntu­massa, mutta akuutin tarpeen tullen säästö voi olla huomattava verrattuna kulut­ta­ja­läp­pärin huoltoaikaan ja ‑kustan­nuksiin, puhumat­takaan uuden koneen hankkimisesta.

Yritys­koneen hinta-laatusuhde ja käyttöikä turvaavat liike­toi­minnan pitkälle tulevaisuuteen

Vaikka yritys­käyttöön suunnatut tieto­koneet ovat kalliimpia kuin kulut­ta­jille suunnatut arkikoneet, on yritys­ko­neiden hinta-laatusuhde vertaansa vailla.

Yritys­tason tietokone voi 3–4 vuoden käytön jälkeenkin vastata kunnoltaan suhteel­lisen uutta kulut­ta­ja­ko­netta. Laaduk­kaam­mista kompo­nen­teista koottuja koneita voidaan myös kierrättää esimer­kiksi yrityksen sisällä useaan kertaan, eli kyseessä on myös ekolo­gi­sempi vaihtoehto.

Toki tieto­koneen kunto ja kestävyys riippuu hyvin paljon sen käyttö­tar­koi­tuk­sesta – joissakin tapauk­sissa kulut­ta­ja­läp­pä­rillä pärjää varmasti ainakin kohtuullisesti.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että jo vuoden tai parin käytön jälkeen yritys­koneen hinta­lappu voi hyvin olla käyttö­kus­tan­nuk­siltaan kulut­ta­jille suunnatun tieto­koneen hinta­lappua pienempi, kun otetaan huomioon, toiminta varmuus ja käytet­tävyys sekä kaiken huollon ja tuskailun määrä.

Laadukkaan yritys­tie­to­koneen voit hankkia Tekan­tilta edulli­sim­millaan muutaman kymmenen euron kuukausi­mak­sulla, mikäli että halua sitoa laite­han­kin­toihin yrityksen pääomia. Samalla varmistat laitteiden parhaan mahdol­lisen toimi­vuuden ja tuotta­vuuden laita­kannan pysyessä tuoreena, sillä uusimme laitteet vuokra­so­pi­muksen uusimisen yhteydessä.