Suuri osa yrityksen rutii­ni­työstä, kuten kirjanpito, toimin­na­nohjaus, markki­nointi, verkko­si­vujen ylläpito ja asiak­kaiden kanssa kommu­ni­kointi tapahtuu tänä päivänä tieto­koneen avulla.

Tekno­lo­gisen laitteiston toimin­ta­ky­vyllä on siis merkittävä rooli yrityksen päivit­täi­sessä liiketoiminnassa.

Yrityksen tieto­tek­niikka vaatii jatkuvaa ylläpitoa, sillä esimer­kiksi tieto­ko­neissa, puheli­missa ja muissa toimis­to­tar­vik­keissa tekniikka vanhenee ja hidastuu ajan myötä. Vaikka yrittä­jästä voi alussa tuntua kustan­nus­te­hok­kaalta huolehtia yrityksen tieto­tek­nisten laitteiden hankin­nasta ja ylläpi­dosta itse, siihen käytettävä aika sekä kulut voivat kasvaa kuukausi­ta­solla mittaviin lukemiin lähes huomaamatta.

Käytän­nöl­linen vaihtoehto yrityksen työajan ja rahan tarpeet­to­malle kulut­ta­mi­selle on tieto­tek­niik­ka­pal­ve­luiden keskit­tä­minen IT-palve­luihin erikois­tu­neelle yhteis­työ­kump­pa­nille, kuten Tekantille.

Tässä blogi­teks­tissä selvi­tetään, miksi ja milloin yrityksen kannattaa ulkoistaa IT-palve­lunsa alan asiantuntijalle.

Säästä aikaa ja keskity yrityksesi ydinosaamiseen

Tänä päivänä tieto­tek­niset palvelut ja laitteet kehit­tyvät huimaa vauhtia, eikä yrittä­jällä välttä­mättä ole aikaa saati mielen­kiintoa seurata toimis­to­käyttöön sopivan tieto­tek­niikan kehitystä kovinkaan tarkasti. Keskit­ty­minen kohdistuu sen sijaan yleensä yrityksen omaan toimialaan ja päivit­täisen toiminnan pyörit­tä­miseen, ja tekno­lo­gia­puolta ylläpi­detään kaiken muun ohella – miten nyt satutaan ehtimään.

Jos yrittäjä haluaa hankkia tieto­ko­neensa itse ja valita parhaimmat ja itselleen sopivimmat tuotteet, on syytä huomioida, että tieto­tek­nisten laitteiden sekä tuote­merkkien tutki­minen ja vertailu vaatii yllät­tävän paljon aikaa. Pahim­millaan yrittäjä itse vertailee tieto­ko­neiden merkkejä ja malleja verkossa, kuuntelee tavaran­toi­mit­tajien myynti­pu­heita ja asentelee laitteita työnte­ki­jöi­densä käyttöön joko omalla vapaa-ajallaan tai muiden työteh­tä­viensä kustan­nuk­sella. Hankin­ta­pro­sessiin käytettävä aika saatetaan laskea kuukausi­ta­solla kymme­nissä tunneissa.

Me Tekan­tilla hankimme tieto­tek­nisen laitteiston asiakkaan puolesta, jolloin asiakas voi säästää hankin­ta­pro­sessiin käyttä­mänsä ajan ja kohdistaa energiansa yrityk­sensä varsi­naiseen toimintaan.

Alamme asian­tun­tijana toimi­tamme markki­noita seuraten asiak­kaal­lemme luotet­ta­vimmat ja sopivimmat laitteet liike­toi­minnan pyörit­tä­miseen, minkä lisäksi voimme räätä­löidä hankit­tavia tuotteita toiveiden perus­teella eli tarjota sellaiset välineet, jotka sopivat asiakkaan kuhunkin työteh­tävään parhaiten.

Palve­lumme säästää yrittä­jältä siis huomat­ta­vasti vaivaa, aikaa – ja myös rahaa. Sillä onhan tuttua, että työssä turhaan käytetyn ajan voi laskea rahal­lisena kustannuksena.

Palve­luiden keskit­tä­minen tuo turvaa ja helpottaa ongelmatilanteessa

Kun itse hankittu tietokone sitten jumittuu toimis­tolla kriit­ti­sessä paikassa tai ohjel­mistoon tulee joku monista häiriöistä, on edessä vian korjaus, koneen huolto tai uuden hankkiminen.

Tai entäpä jos yrityksen tärkeää tietoa häviää tieto­koneen kovale­vyltä? IT-asiansa itse hoita­valla yrittä­jällä ei välttä­mättä ole varmis­tus­pal­velua tai tieto­tur­va­pal­velua, jonka avulla data saataisiin nopeasti takaisin ja turvaan.

Laitteet ja palvelut, kuten läppärit, liittymät ja lisenssit saattavat jopa olla hankittu eri palve­lun­tar­joa­jilta, jolloin myös vastuul­lisen tahon selvit­tä­minen saattaa viedä aikaa ja aiheuttaa päänvaivaa. Tavoi­teltu säästö voi siis näinkin muuttua kuluksi ongelman ilmetessä.

Tällai­sessa tilan­teessa yrittäjä on onnekas, jos hän on ulkois­tanut IT-palvelun Tekantin kaltai­selle luotet­ta­valle kumppa­nille, joka takaa tieto­koneen nopean huolta­misen, vian korjaa­misen tai muun ongelman ratkai­se­misen omalla palvelupaketillaan.

Kun koko IT-palve­lu­ko­ko­naisuus on niputettu meille, tieto­tek­nisten asioiden hoito ja ongelmien ratkaisu on vaiva­tonta ja kustan­nus­te­ho­kasta, sillä kaikki IT-asioihin liittyvä palvelu löytyy samasta paikasta. Yrittäjän ei tarvitse itse miettiä, mistä murheenk­ryy­niksi osoit­tau­tunut tietokone tai jumit­tunut puhelin on hankittu tai miten vaikkapa tuotteisiin liittyvät vakuu­tus­asiat hoidetaan.

Katso tulevai­suuteen

Jos liike­toi­mintaa on tarkoitus kasvattaa, on kaukaa viisasta rakentaa yrityksen laitteisto, verkot ja palvelut vastaamaan nykyhetken lisäksi myös tulevien vuosien tarpeita. Kun kalenteri on täynnä töitä ja tulevaisuus näyttää valoi­salta, on korkea aika ottaa Tekantti yhteis­työ­kump­pa­niksi valvomaan liike­toi­minnan tieto­tek­nistä puolta.

Kannus­tamme sinua panos­tamaan palve­luumme, jonka avulla ohjaat yrityksesi luotet­ta­vasti pitkälle eteenpäin. Hoidamme puolestasi laite­han­kinnan, ohjel­mis­tojen asennuksen, tieto­turvan ja tiedon­hal­linnan varmis­ta­misen sekä kokonais­val­taisen tukemme koko laitteiston elinkaaren ajan.

Tutustu palve­lu­pa­ket­tei­himme verkko­si­vuil­lamme ja ota rohkeasti yhteyttä, niin päivi­tetään yrityksesi tieto­tek­niikka tämän päivän tasalle!