Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Tuottaako oikean kassa­koneen ja kassa­jär­jes­telmän valinta vaikeuksia? 

Kassa­koneen hankinta jää yritystä perus­taessa usein viime­tinkaan: uudella yrittä­jällä ei välttä­mättä ole tarkoin selvillä, millaisia ominai­suuksia kassa­ko­neelta tulisi edes vaatia. Luvassa on tiukka paketti kassa­koneen valin­nasta ja kassa­jär­jes­telmien tarpeel­li­sista ominai­suuk­sista. Jatka lukemista ja hyödynnä meidän 20 vuoden kokemus erityyp­pisten kassa­päät­teiden ja kassa­jär­jes­telmien toimittamisesta.

Meiltä saat kassa­koneet ja kassa­jär­jes­telmät 20 vuoden kokemuksella

Milloin tarvitaan kassakone?

Kuitin­tar­joa­mis­vel­vol­lisuus ei aina edellytä elinkei­non­har­joit­ta­jalta kassa­koneen tai kassa­jär­jes­telmän käyttä­mistä. Kuitti voidaan tulostaa myös maksu­kort­ti­päät­teeltä tai kassa­ko­neelta, kuitin voi myös kirjoittaa käsin. Kuitin voi myös tarjota sähköi­sessä muodossa. 

Lain mukaan myyjällä on tavaran tai palvelun myynnissä aina velvol­lisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuu kätei­sellä tai käteis­maksuun rinnas­tet­ta­valla tavalla. Lain ulkopuo­lelle jäävät seuraavat: automaa­tista tapahtuva myynti, arpajais­lain­sää­dännön mukainen toiminta, markkina- ja torikauppa ulkoti­loissa sekä alle 10 000 €:n liike­vaihdon toiminta. Alkoho­li­juomien myynti ja anniskelu vaatii kuitenkin aina kuitin tarjoamista. 

Mitä tietoja sitten kuitissa pitää olla?

 • Elinkei­non­har­joit­tajan nimi, yhteys­tiedot ja y‑tunnus
 • kuitin antamis­päivä
 • kuitin tunnis­te­numero tai muu yksilöivä tieto
 • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palve­lujen laji
 • tavaroista tai palve­luista suori­tettu maksu ja suori­tet­tavan arvon­li­sä­veron määrä verokan­noittain taikka arvon­li­sä­veron peruste verokannoittain.

Mikä on paras kassakone?

Tämä riippuu yrityksen tarpeesta. Pienen skaalan liike­toi­mintaan paras kassakone voi olla vain kuitin tulos­tus­laite. Perus­mallin kassa­koneen ominai­suuksiin kuuluvat päivä‑, sekä kuukausi­ta­solla tulos­tet­tavat tuote­myyn­ti­ra­portit. Nämä helpot­tavat yritykseen tulevien myynti­tu­lojen seuraa­mista, sekä kanssa­käy­mistä kirjan­pi­täjän ja verot­tajan kanssa. Tällai­sessa tapauk­sessa edullisin kassakone on täysin riittävä hommaan.

Kun myynti­tuot­teiden määrä kasvaa ja niiden myynnin seuraa­mista halutaan helpottaa, on syytä valita monipuo­li­sempi kassa­ko­ne­malli, jossa on myyntiä nopeut­tavia toimintoja ja joihin voidaan liittää lisälait­teita, kuten viiva­koo­di­lukija ja maksupääte.

Milloin kassa­jär­jes­telmä tuo hyötyä yrityksellesi?

Kassa­jär­jes­telmän käyttö tuo yrityk­selle useita hyötyjä, etenkin jos sen avulla hallitaan useampia kassa­pis­tettä tai myymä­löitä. Moder­nilla kassa­jär­jes­tel­mällä hallitaan tarvit­taessa myös, lasku­tuksen ja verkko­kaupan osat liike­toi­min­nasta. Sen ansiosta saat käyttöösi reaaliai­kaset myynti­luvut, jolloin pystyt seuraamaan esimer­kiksi mainos­kam­pan­joidesi tehok­kuutta tai uusien tuotteiden saamaa suosiota. Lisäksi kassa­jär­jes­telmä auttaa sinua myös varaston hallin­noi­mi­sessa; pysyt ajan tasalla eri tuotteiden myynnistä ja varas­to­saldot pysyvät ajan tasalla sekä myymä­lässä että verkkokaupassa.

Järjes­telmän antama tarkka ja monipuo­linen rapor­tointi säästävät merkit­tä­västi halli­nointiin kuluvaa aikaa ja sinulle jää enemmän aikaa keskittyä olennaiseen.

Kassa­jär­jes­telmä mahdol­listaa myös erikois­kaupan vaati­mukset. Ravintola, vaate­kauppa, kirpputori, majoi­tus­toi­minta, ase- ja eräliikkeet tarvit­sevat yleensä toimia­la­koh­taisen järjestelmän.

Valitse oikea kassa­rat­kaisu yrityksen liike­toi­minnan ja koon mukaan

Kassa­koneet ovat oikein valittuna pitkäi­käisiä ja kestäviä laitteitta. Liike­toi­minnan kasvaessa ensim­mäinen kassakone voi kuitenkin käydä pieneksi. On myös kassa­jär­jes­telmiä, jotka ovat laajen­net­ta­vissa, yrityksen liike­toi­minnan kasvaessa tai muuttuessa. Kassa­ko­neita uusiville yrityk­sille on tärkeää mahdol­listen vanhojen kassa­ko­neiden tai kassa­jär­jes­telmien ongelmien ratkai­se­minen, myynnin helpot­tu­minen, kiinteiden kustan­nusten pienen­tä­minen sekä paremman asiakas­palvelu kokemuksen tarjoa­minen asiak­kaille. Huolto ja tukipal­ve­lujen joustava saatavuus myös korostuu. 

Kassajärjestelmät Jari Ylimäki

Ota yhteyttä

JARI YLIMÄKI
Tuote­pääl­likkö
Kassa­jär­jes­telmät
Puh. 010 323 5022

Kassa­koneet ja kassa­jär­jes­telmät 20 vuoden kokemuksella

Saat kauttamme myös seuraavat palvelut:

 • Toimi­tamme kassa­koneet ja kassa­jär­jes­telmät yrityksesi tarpeisiin
 • Apua oikean kassa­koneen ja kassa­jär­jes­telmän valintaan
 • Maksu­päätteet käyttö­val­miiksi asennettuna
 • Käyttötuki ja ylläpitopalvelut
Jeemly-kassajärjestelmät Tekantti
Tekantti asiakaspalvelija palvelee

Ota meihin yhteyttä

Etsitkö sopivaa kassa­rat­kaisua yrityk­sellesi tai tarvit­setko apua oikean kassa­koneen valin­nassa?
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto