Tieto­suo­ja­lauseke

Tieto­suo­ja­se­loste 

 1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Tekantti Oy 

Y‑tunnus: 0998212–7 

Osoite: Hiltusentie 23 A 3 

Postinumero:90620 

Posti­toi­mi­paikka: OULU 

Puhelin­numero: 010 323 5000 

Sähkö­pos­tio­soite: info@tekantti.fi 

 1. Rekis­te­ri­asioita hoitava henkilö 

Yritys: Tekantti Oy 

Nimi: Antti Autio 

Osoite: Hiltusentie 23 A 3 

Postinumero:90620 

Posti­toi­mi­paikka: OULU 

Puhelin­numero: 010 323 5010 

Sähkö­posti: info@tekantti.fi 

 1. Rekis­terin nimi 

Tekantti Oy:n yritysasiakasrekisteri 

 1. Rekisteröidyt 

Rekis­te­rissä ovat Tekantti Oy:n asiakas­yri­tykset ja asiakas­yri­tysten yhteyshenkilöt. 

 1. Rekis­terin käyttötarkoitus 

Kerät­täviä henkilö- ja yritys­tietoja käytetään: Palveluja tilan­neiden käyttäjien tilausten  toimit­ta­miseen, tukemiseen ja asiakas­suhteen ylläpitoon sekä kehit­tä­miseen ja markki­nointiin markkinointisuostumuksella. 

 1. Tietojen kerää­misen ja käsit­telyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön  panemi­seksi mukaan lukien toimi­tukset ja tilaukset. Markki­noin­ti­tar­koi­tuk­sessa kerättyjä ja  käsiteltyjä henki­lö­tietoja, jotka eivät koske olemassa olevia asiak­kaita käsitellään oikeu­tetun edun  perus­teella. Markki­noin­nista on aina mahdol­lista kieltäytyä esimer­kiksi sähkö­pos­tissa tarjotun linkin  avulla. 

 1. Rekis­terin tietosisältö 

Asiakkaat: yrityksen nimi, Y‑tunnus, yhteys­hen­kilön nimi, sähkö­pos­tio­soite, puhelin­numero,  lasku­tuso­soite, lasku­tus­tiedot, käyttä­jä­tunnus, salasana sekä verkko­si­vujen osoite. Poten­ti­aa­liset asiakkaat: yrityksen nimi, yhteys­hen­kilön nimi, sähkö­pos­tio­soite ja puhelinnumero. 

 1. Tietojen säilytysaika 

Henki­lö­tiedot säily­tetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen  täytän­töön­pa­ne­mi­seksi, palve­lujen ylläpi­tä­mi­seksi tai asiakas­pal­velun kehit­tä­mi­seksi. Tiedot  poistetaan, mikäli niitä ei tarvita palve­lujen tuotta­miseen tai asiakas­suhde päättyy. Kuitenkin  viimeistään kymmenen vuoden kuluttua. Tiedot voidaan myös anony­mi­soida, mikäli rekis­terin  rakenne pitää säilyttää. 

 1. Säännön­mu­kaiset tietolähteet 

Rekis­teriin kerätään tietoja henki­löltä itseltään tai henkilön työnan­tajan edusta­jalta, viran­omaisen  pitämistä rekis­te­reistä lain salli­missa rajoissa (esim. ytj.fi, asiakastieto.fi). Lisäksi henkilö- ja  yritys­tietoja voidaan tallentaa yritysten verkko­si­vujen, sähkö­postien, palave­ri­muis­tioiden ja käytyjen  puheluiden ja muiden viestien perusteella. 

 1. Säännön­mu­kaiset tietojen luovu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous­a­lueen  ulkopuolelle 

Henki­lö­tietoja voidaan luovuttaa yhteys­työ­kump­pa­neille seuraa­vissa asioissa:  Markki­noin­ti­vies­tinnän toteut­ta­minen, laskutus ja kirjanpito, tilausten ja töiden käsittely,  asiakas­tie­to­jär­jes­telmien ylläpi­tä­minen ja käyttäminen. 

Osa yrityksen käyttä­mistä ulkopuo­li­sista palvelun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jista saattavat säilyttää  tietoja EU:n tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuo­lella. Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen  ulkopuo­lelle, ellei käytössä ole jokin asetuksen sallima siirto­me­ka­nismi: EU-komission vastaavaa  tieto­suojan tasoa koskeva päätös tai vakio­ehdot. Annamme tarvit­taessa lisätietoja käyttä­mis­tämme  ulkopuo­li­sista palveluntarjoajista. 

Verkko­si­vujen kävijä­ana­ly­tiikka käyttää hyväkseen googlen analy­tiikkaa ja leadfeeder analy­tiikkaa.  Tarkemmat selosteet näistä palve­luista: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/ ja https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.  

 1. Rekis­terin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuu­rilla, henki­lö­koh­taisin käyttä­jä­tun­nuksin ja salasanoin.  Tietojen käyttö­oikeus on vain niillä rekis­te­rin­pi­täjän palve­luk­sessa olevilla henki­löillä, jotka  tarvit­sevat tietoja tehtävissään. 

 1. Automaat­tinen päätöksenteko 

Automa­ti­soituja yksit­täis­pää­töksiä (EU:n tieto­suoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

 1. Rekis­te­röidyn oikeudet 

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henki­lö­tie­to­re­kis­teriin on talle­tettu.  Kirjal­linen tarkas­tus­pyyntö tulee lähettää allekir­joi­tettuna rekis­te­ri­asioista vastaa­valle henkilölle. 

Tarkas­tusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia virheel­listen tai vanhen­tu­neiden tietojen oikaisua tai poista­mista tai  tietojen siirtoa järjes­tel­mästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tieto­jensa  käsit­telyä EU:n tieto­suoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsit­te­lylle tai tehdä  henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn liitty­vistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekis­te­röi­dyllä on myös oikeus kieltää tieto­jensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.