Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheis­laitteet yrityksesi tarpeisiin

Tieto­tek­niikkaa tekijöille

Yrityksen IT-ympäristö ja siihen liittyvät palvelut, ohjel­mistot ja laitteet ovat kriit­ti­sessä roolissa yrityksen tuotta­vuuden näkökul­masta katsottuna. Me Tekan­tissa varmis­tamme asiak­kai­demme IT-ympäristön toimi­vuuden ja kilpai­lu­kyvyn alati kiihty­vässä digita­li­saation pyörteessä.

Teemme tieto­tek­niikan hankki­misen helpoksi. Kerro meille mitä yrityksesi tekee ja mitä haluat laitteillasi tehdä ja me kerromme sinulle, mikä tuote, ratkaisu tai palvelu sopii sinulle parhaiten. Autamme sinua laite­va­lin­noissa ja kerromme vinkkejä tekemisesi tehos­ta­miseen, työhy­vin­vointia ja ergonomiaa unohtamatta.

Yksin­ker­tais­tettuna säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää! Me autamme sinua.

Tuotteet ja palvelut

Laitehankinta­palvelut

Autamme sinua laite­va­lin­noissa, toimi­tamme laitteet käyttö­kuntoon asennettuna kaikkialle Suomessa, tarjoamme käytön­ai­kaisen tuen ja valvonnan sekä laite­re­kis­terin hallinnan. Laitteiden vanhe­tessa siirrämme tarvit­tavat tiedot uuteen, poistamme tiedot vanhasta ja kierrä­tämme laitteet ympäris­töys­tä­väl­li­sesti eteenpäin.

Ohjel­mistot

Microsoft Office, Adobe, F‑Secure ja muut keskeiset ohjel­mis­to­val­mis­tajat ovat kumppa­nei­tamme. Kauttamme saat valmiiksi asennettuna kaikki keskeiset toimisto-ohjel­mistot ja sovellutukset.

Tiedon­hal­linta

Sähköisten dokumenttien määrä kasvaa yrityk­sissä kohisten. Samasta syystä aika mitä käytämme tiedon etsintään ja tallen­ta­miseen kasvaa kiihty­vällä tahdilla. Vanhojen tarjous­pohjien käyttä­minen, tiedon tallen­ta­minen väärään paikkaan lisää virheiden määrää mikä aiheuttaa sekaan­nusta ja tuhlaa aikaa yrityk­sissä kasva­vissa määrin. Kauttamme saat ratkaisun keski­tettyyn tiedon­hal­lintaan yrityk­sessäsi. Raken­namme pilvi­poh­jaisia tiedos­tojen tallennus paikkoja ja toimi­tamme tiedon­hal­lin­ta­jär­jes­telmiä perustuen M‑Files tiedon­hal­linta ohjelmistoon

Tieto­turva

Valvomme laite­kantaa puoles­tanne, varmuus­ko­pioimme kriit­tiset tiedot automaat­ti­sesti pilvi­pal­ve­luumme ja autamme tieto­tur­val­listen toimin­ta­ta­pojen sisäänajoa yrityk­ses­sänne. Voit halutessasi ulkoistaa yrityksesi koko laite­kannan valvonnan ja hallin­noinnin meille aina yksit­täisen laitteen seuran­nasta useiden satojen laitteiden valvontaan ja ylläpitoon.

IT-Ratkaisut Antti Autio

Ota yhteyttä

ANTTI AUTIO
Toimi­tus­johtaja, yrittäjä
IT-ratkaisut ja hallin­noin­ti­pal­velut
Puh. 010 323 5010

IT-ratkaisut sinun yrityksesi tarpeisiin

Saat kauttamme myös seuraavat palvelut:

  • IT-laitteet käyttö­kuntoon asennettuna
  • Käytön aikainen tuki koko laitteen elinkaaren ajan
  • Laaduk­kaimmat ohjel­mistot luotet­ta­vim­milta valmistajilta
  • Tiedon­hal­lin­ta­rat­kaisut
  • Tieto­turva ja varmuuskopiointipalvelut
Tekantti asiakaspalvelija palvelee

Ota meihin yhteyttä

Tökkiikö yrityksen tieto­tek­niikka?
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

    Asiakaspalvelu laitteisto