Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneis­tossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiak­kaak­semme!

Polku Tekantin asiak­kaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoi­tuk­sesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehity­sa­lueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpi­to­mallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palve­luso­pimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tunti­hin­nalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimus­asia­kas­hintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheis­laitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuk­sella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Limin­gan­tul­lissa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiakaspalvelu laitteisto

Tekantti Faceboo­kissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jälleen yksi päivä takana tekemistä, tukemista ja tiimi­työtä👊🙏.

Päivään sisältyi mm. tieto­tur­val­listen verkkojen virit­telyä ja testaa­mista. Palve­li­nym­pä­ristön raken­ta­mista ja tieto­ko­neiden asenta­mista. Toimi­mat­to­muuksien tutki­mista ja vikojen korjaa­mista. Läpän heittoa ja inten­sii­vistä tekemistä sekä asiak­kaiden autta­mista kaikin puolin. Semmoista ja paljon muuta meidän suunnalla🔥😊.

Jos kaipaat kaveria tieto­tek­nii­kassa avittamaan niin otappa rohkeasti yhteyttä. Katsotaan miten voimme olla avuksi👍.
.
.
#tieto­tek­niikka #tieto­suoja #tiimityö #tekemi­sen­roihu
See MoreSee Less

Jälleen yksi päivä takana tekemistä, tukemista ja tiimityötä👊🙏.
Päivään sisältyi mm. tietoturvallisten verkkojen virittelyä ja testaamista. Palvelinympäristön rakentamista ja tietokoneiden asentamista. Toimimattomuuksien tutkimista ja vikojen korjaamista. Läpän heittoa ja intensiivistä tekemistä sekä asiakkaiden auttamista kaikin puolin. Semmoista ja paljon muuta meidän suunnalla🔥😊.
Jos kaipaat kaveria tietotekniikassa avittamaan niin otappa rohkeasti yhteyttä. Katsotaan miten voimme olla avuksi👍.
.
.
#tietotekniikka #tietosuoja #tiimityö #tekemisenroihu

4 weeks ago

Tekantti - Oululainen ICT- ja maksuliikenneosaaja

Päivä pakettiin ja ukulelen tahtiin viikon­lopun viettoon😁😊.

Tänään vietiin @pekant2007 poppoolle uudet puhelimet varus­teineen. Asiakas­palvelu pelaa ja kommu­ni­kaatio on kunnossa kun pelivä­lineet ovat viimeisen päälle tikissä. Jos raskas kalustosi kaipaa huoltoa niin Pekan­tilla sen saa kette­rästi kuntoon. Pankaas pirauttaen!👌🔥.

Tekantti kiittää Pekant:tia luotta­muk­sesta. Näihin kuviin ja tunnelmiin, hyvää viikon­loppua!😎
See MoreSee Less

Päivä pakettiin ja ukulelen tahtiin viikonlopun viettoon😁😊. 
Tänään vietiin @pekant2007 poppoolle uudet puhelimet varusteineen. Asiakaspalvelu pelaa ja kommunikaatio on kunnossa kun pelivälineet ovat viimeisen päälle tikissä. Jos raskas kalustosi kaipaa huoltoa niin Pekantilla sen saa ketterästi kuntoon. Pankaas pirauttaen!👌🔥.
Tekantti kiittää Pekant:tia luottamuksesta. Näihin kuviin ja tunnelmiin, hyvää viikonloppua!😎