Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Uuden vuoden alkajai­siksi yhteis­työmme Micro­softin kanssa kasvaa ja syvenee entisestään👍🔥.

  Video­neu­vot­telut, office-ohjel­mistot ja lukuista muut yrityksen tuotta­vuutta ja tehok­kuutta paran­tavat Micro­softin palvelut ovat katta­vasti saata­villa kauttamme. Sopivasti juuri teidän yrityk­senne tarpeisiin mitoi­tettuna👌.

  Keskity siis omaan tekemiseen ja annan meidän huolehtia teknii­kasta ja siitä että se tukee liike­toimintasi kehit­ty­mistä. Nyt ja tulevai­suu­dessa!

  #microsoft #silver­partner #micro­soft­part­nership #tekemi­sen­roihu🔥 #palve­luk­ses­sanne #tekantti
  See MoreSee Less

  Uuden vuoden alkajaisiksi yhteistyömme Microsoftin kanssa kasvaa ja syvenee entisestään👍🔥.
Videoneuvottelut, office-ohjelmistot ja lukuista muut yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta parantavat Microsoftin palvelut ovat kattavasti saatavilla kauttamme. Sopivasti juuri teidän yrityksenne tarpeisiin mitoitettuna👌.
Keskity siis omaan tekemiseen ja annan meidän huolehtia tekniikasta ja siitä että se tukee liiketoimintasi kehittymistä. Nyt ja tulevaisuudessa!
#microsoft #silverpartner #microsoftpartnership #tekemisenroihu🔥 #palveluksessanne #tekantti

  Vuotta käyntiin ja nenät kohti kevään lämmit­täviä aurin­gon­sä­teitä😎.

  Viime vuonna tehtiin hienoja asioita ja saimme mukavasti kasvua aikai­seksi. Olemme kiitol­lisia että niin monet uudet ja nykyiset asiakkaat luottivat meihin ICT- ja maksu­lii­ken­ne­rat­kai­su­jen­toi­mit­tajana🙏. Tänä vuonna meinataan viedä hommaa edelleen etiäpäin!🔥🔥🙂.

  Siispä pidem­mittä puheitta virit­te­lemme vuoden käyntiin ja avitamme normaaliin tapaan niin pienissä kuin suuris­sakin tarpeissa. Palve­lu­jemme puitteissa tietty, mutta mahdol­li­suuksien mukaan niiden ulkopuo­lel­lakin😁.

  Otellaanpa yhteyksiä!

  Tervehtien,

  Antti Autio
  Yrittäjä
  Tekantti Oy
  See MoreSee Less

  Vuotta käyntiin ja nenät kohti kevään lämmittäviä auringonsäteitä😎.
Viime vuonna tehtiin hienoja asioita ja saimme mukavasti kasvua aikaiseksi. Olemme kiitollisia että niin monet uudet ja nykyiset asiakkaat luottivat meihin ICT- ja maksuliikenneratkaisujentoimittajana🙏. Tänä vuonna meinataan viedä hommaa edelleen etiäpäin!🔥🔥🙂.
Siispä pidemmittä puheitta virittelemme vuoden käyntiin ja avitamme normaaliin tapaan niin pienissä kuin suurissakin tarpeissa. Palvelujemme puitteissa tietty, mutta mahdollisuuksien mukaan niiden ulkopuolellakin😁. 
Otellaanpa yhteyksiä!
Tervehtien,
Antti Autio
Yrittäjä
Tekantti Oy