Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Tökkiikö tieto­tek­niikka? Pätkiikö yhteydet? Kaipaatko apuja ATK:ssa?

  Meiltä yrityk­sellesi yhden toimit­tajan taktii­kalla:

  - Tukea ja neuvontaa liike­toi­min­taasi
  - Laitehankinta­palvelut ja konsul­tointi
  - Yritys­verkot ja tieto­tur­va­rat­kaisut
  - Puhe- ja netti­liit­tymät
  - Mobii­li­vaihde- ja tavoi­tet­ta­vuus­pal­velut
  - Maksu­lii­ken­ne­rat­kaisut ja kassa­jär­jes­telmät
  - Monipuo­liset rahoi­tus­pal­velut hankin­noille
  - Kattavat ROIHU IT-tuki- ja ylläpi­to­pal­velut

  Kaupan päälle oululaista osaamista ja lupsakkaa tekemisen meininkiä🔥😊

  Tutustu meihin osoit­teessa tekantti.fi

  Otellaanpa yhteyksiä!
  See MoreSee Less

  Tökkiikö tietotekniikka? Pätkiikö yhteydet? Kaipaatko apuja ATK:ssa?
Meiltä yrityksellesi yhden toimittajan taktiikalla:
- Tukea ja neuvontaa liiketoimintaasi
- Laitehankintapalvelut ja konsultointi
- Yritysverkot ja tietoturvaratkaisut
- Puhe- ja nettiliittymät
- Mobiilivaihde- ja tavoitettavuuspalvelut
- Maksuliikenneratkaisut ja kassajärjestelmät
- Monipuoliset rahoituspalvelut hankinnoille
- Kattavat ROIHU IT-tuki- ja ylläpitopalvelut
Kaupan päälle oululaista osaamista ja lupsakkaa tekemisen meininkiä🔥😊
Tutustu meihin osoitteessa tekantti.fi
Otellaanpa yhteyksiä!

  Tsädäm!

  Tiedos­to­jen­hal­linnan sähköis­tyessä kiihty­vällä tahdilla on paperisen tulos­ta­misen tarve vähenemään päin. Tästä huoli­matta print­te­reitä edelleen tarvitaan monitoi­mi­lait­teista puhumat­takaan.

  Skannaus­toi­minto on muodos­tunut erityisen tärkeäksi ominai­suu­deksi niin suurissa kuin pienem­mis­säkin käyttöym­pä­ris­töissä. Lisäksi sujuvat varao­sa­toi­mi­tukset ovat saaneet kiitosta asiak­kail­tamme. Kun väri on loppu­massa odottaa vieressä jo uusi patruuna paikoilleen laitta­mista👌😊.

  Meiltä näitä löytyy. Kerro tilan­teesi niin autamme sinua oikean­laisen laitteen valin­nassa. Ja toimitus on mallia avaimet käteen, luonnol­li­sesti👊🔥.

  #tulos­ta­minen #skannaus #kopiointi #huolto #tuki #varaosat #tiedon­hal­linta #tekantti #tekemi­sen­roihu
  See MoreSee Less

  Tsädäm!
Tiedostojenhallinnan sähköistyessä kiihtyvällä tahdilla on paperisen tulostamisen tarve vähenemään päin. Tästä huolimatta printtereitä edelleen tarvitaan monitoimilaitteista puhumattakaan. 
Skannaustoiminto on muodostunut erityisen tärkeäksi ominaisuudeksi niin suurissa kuin pienemmissäkin käyttöympäristöissä. Lisäksi sujuvat varaosatoimitukset ovat saaneet kiitosta asiakkailtamme. Kun väri on loppumassa odottaa vieressä jo uusi patruuna paikoilleen laittamista👌😊.
Meiltä näitä löytyy. Kerro tilanteesi niin autamme sinua oikeanlaisen laitteen valinnassa. Ja toimitus on mallia avaimet käteen, luonnollisesti👊🔥.
#tulostaminen #skannaus #kopiointi #huolto #tuki #varaosat #tiedonhallinta #tekantti #tekemisenroihu